Hồ Công Tâm


Chấp Nhận Tù Đày

Dân chủ, tự do, đất nước tôi
Đấu tranh bất bạo động, đành thôi
Tù đày chấp nhận thân xiềng xích,
Chết chóc cầm bằng sóng nước trôi
Đối diện bạo quyền, đâu khiếp nhược
Đồng tâm lương giáo, há đơn côi
Niềm tin bất diệt ngày tươi sáng
Lớp lớp phế hưng nhịp đắp bồi

Hồ Công Tâm

Không có nhận xét nào: